Estimation of river discharge from remote-sensing derived data

2019-04-08 16:32:35

(1) Mulugeta Genanu Kebede, Wang Lei*, Li Xiuping, Hu Zhidan(2019). Remote sensing-based river discharge estimation for a small river flowing over the high mountain regions of the Tibetan Plateau, International Journal of Remote Sensing, 41(9), https://doi.org/10.1080/01431161.2019.1701213. 

(2) Zeng Tian, Wang Lei*, Zhang Zengxiang, Wen Qingke, Wang Xiao, Yu Le(2019). An Integrated Land Cover Mapping Method Suitable for Low-Accuracy Areas in Global Land Cover Maps. Remote Sensing, 11(15): 1777-1796.图片关键词2019 ZengTian.pdf

(3) Wang, L., A.W. Sichangi, T. Zeng, X.P. Li, Z.D. Hu, M. Genanu (2019). New methods designed to estimate the daily discharges of rivers in the Tibetan Plateau. Science Bulletin, doi: https://doi.org/10.1016/j.scib.2019.03.015.图片关键词J71_1-s2.0-S2095927319301549-main.pdf

(4) Sichangi, A.W., L. Wang*, Z. Hu (2018). Estimation of river discharge solely from remote-sensing derived data: an initial study over the Yangtze River. Remote Sensing, 10, 1385.图片关键词J2_2018-Sichangi-remotesensing.pdf

(5) Sichangi, A.W, L. Wang*, K. Yang, D. Chen, Z. Wang, X. Li, J. Zhou, W. Liu, D. Kuria (2016). Estimating continental river basin discharges using multiple remote sensing data sets. Remote Sensing of Environment, 179, 36-53.图片关键词J8_1-s2.0-S0034425716301110-main.pdf